Search
Close this search box.

Statement of Territory

Ekidòmagak Akì

Ninawind nida-Anishinābewimin. Nidinwewininàng, Anishinābeg ikidòmagad “pemàdizidjig.” Weshkad eko 1600s, apìch Samuel de Champlain kà pìndigedj nidàkìnàng, nigì ijinikànigòmin Algonquins. Kàgige nìgì tànizimin ondaje kà ako asigòyàng wagidakàmig. Nongom ejinikàdeg kichi odenàw Odàwà kìyàbadj nàsaw odeyewan wàkàyì akìng Ontario kaye Quebec. Pìjàshig nidakìnàng – Anishinābe Akì.

Iyo Odàwà Wàbandahiwewogamig ate nidakìnàng. Wìyagì kwenàdjichiganan kaye kikinàmàgewinan kàgige nidayànànàn nidanishinàbe pimàdjiwowininàng. Kàkina iyo kìyàbadj pimàdizìmagad, kwenàdjiwan. Ogog wejitòdjig onon oshkinìgiwag ashidj kichàyàwiwag. Nimìgwechiwenindànànàn nidakìnàng ondje kakina kegon màgiwemagak ondje ogog wejitòdjig wìyagì kwenàdjiwichigan.

Mìgwech wìyàdà kije Manidò kakina kego kà-gìjenindang.

 

We are the Anishinābe people.

In our language, Anishinābebeg means “people.” Since the early 1600s, when Samuel de Champlain entered our territory, we have been referred to as the Algonquins. We have been on our traditional land since the beginning of time.

What is now known as the city of Ottawa was and still is the heart of our vast territory that includes areas in Ontario and Quebec. Welcome to our traditional territory – Anishinābe Aki. The Ottawa Art Gallery is situated on our traditional territory. All sorts of art forms have been and continue to be a part of our Anishinābe culture. Our culture & art is alive, vibrant and beautiful. Our artists are young and old, male and female. We are thankful for our territory and its many materials and inspirations that it provides to our artists.

Mìgwech wìyàdà kije Manidò kakina kego kà-gìjenindang.  Let’s thank the Creator for all creation.

OAG is Open from 10 AM to 6 PM Tuesday, Wednesday and Sunday | from 10 AM to 9 PM on Thursday, Friday and Saturday. Admission is always FREE. Register for Summer Art Camps!